LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

El Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, va aprovar el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social. Al text actual, la jubilació anticipada es troba regulada als articles 207 i 208, essent regulada en el primer cas la jubilació anticipada per causa no imputable al treballador i en el segon cas la…