BLOG

LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

El Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, va aprovar el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social. Al text actual, la jubilació anticipada es troba regulada als articles 207 i 208, essent regulada en el primer cas la jubilació anticipada per causa no imputable al treballador i en el segon cas la…

Detalles

He rebut l’alta mèdica però no estic en condicions de treballar. Què puc fer?

La impugnació d’una alta mèdica es un procediment administratiu i judicial que depèn de múltiples factors. Hem de distingir entre les altes mèdiques atorgades abans o després del compliment dels 365 dies d’incapacitat temporal i les altes mèdiques derivades de contingències comunes o contingències professionals. Aquestes diferències impliquen diferents procediments a l’hora de formular el…

Detalles

ERTE Y VACACIONES

En la coyuntura actual, provocada por la pandemia de la COVID-19, la crisis económica derivada de esta situación, y la problemática laboral existente, se plantean muchas dudas sobre cuestiones laborales que surgen en el día a día respecto a la prestación de servicios por cuenta ajena. En este contexto, analizaremos en el presente artículo la…

Detalles

Herencia: ¿A quién pertenece el dinero depositado en una cuenta conjunta, en la que figura el fallecido junto con otros titulares?

Es muy habitual pensar que el dinero depositado en una cuenta de la que es titular el fallecido junto con otros titulares, pertenece a todos ellos por partes iguales. Esta creencia es errónea. Según criterio del Tribunal Supremo, la cuenta corriente bancaria expresa solo una disponibilidad de fondos contra el Banco, no pudiendo considerar que…

Detalles

Què és la Incapacitat Permanent Parcial?

És aquella que sense assolir el grau de Incapacitat Permanent Total, provoca en el treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, sense que se l’impedeixi la realització de les tasques més fonamentals de la seva professió. La jurisprudència exigeix la concurrència dels següents requisits, en…

Detalles