LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

El Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, va aprovar el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social. Al text actual, la jubilació anticipada es troba regulada als articles 207 i 208, essent regulada en el primer cas la jubilació anticipada per causa no imputable al treballador i en el segon cas la…

He rebut l’alta mèdica però no estic en condicions de treballar. Què puc fer?

La impugnació d’una alta mèdica es un procediment administratiu i judicial que depèn de múltiples factors. Hem de distingir entre les altes mèdiques atorgades abans o després del compliment dels 365 dies d’incapacitat temporal i les altes mèdiques derivades de contingències comunes o contingències professionals. Aquestes diferències impliquen diferents procediments a l’hora de formular el…