Què puc fer si l’empresa m’imposa una sanció?

L’empresari pot exercir el seu poder sancionador en casos d’incompliments laborals dels seus treballadors, segons disposa l’article 58 de l’Estatut dels Treballadors. Sense perjudici d’això, el treballador ha de saber que per a la imposició d’una sanció s’ha de seguir el procediment legalment establert, ja que en cas contrari aquesta podria esdevenir improcedent. En primer…